TTLV: Phê phán sự nô dịch thuộc địa trong tư tưởng Nguyễn An Ninh giai đoạn 1923 – 1928

Thứ hai - 17/10/2022 11:54
1. Họ và tên học viên:  LÊ NGỌC HIỂN           2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 11/03/1998                                     4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV, ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Phê phán sự nô dịch thuộc địa trong tư tưởng Nguyễn An Ninh giai đoạn 1923 – 1928.
8. Chuyên ngành:       Triết học                                Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:       PGS.TS Nguyễn Thanh Bình
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
        Thứ nhất là, Phân tích những bối cảnh lịch sử - xã hội và tiền đề tư tưởng chủ yếu cho việc hình thành sự phê phán về nô dịch thuộc địa giai đoạn 1923 – 1928 trong tư tưởng của Nguyễn An Ninh.
Thứ hai là, Phân tích những nội dung chủ yếu trong tư tưởng phê phán của Nguyễn An Ninh về sự nô dịch thuộc địa. 
Thứ ba là, Chỉ ra và phân tích những giá trị nổi bật và hạn chế chủ yếu trong tư tưởng của Nguyễn An Ninh về nô dịch thuộc địa.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu để tìm hiểu về vấn đề nô dịch thuộc địa – một trong những chủ đề quan trọng về lịch sử, tư tưởng Việt Nam.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học ngành lịch sử, triết học, chính trị, xã hội, giáo dục, v.v. khi học tập, nghiên cứu về các hệ quả của sự nô dịch (enslavement) .
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Nghiên cứu về tư tưởng chống nô dịch của Trí thức trẻ Việt Nam thời Pháp thuộc, mối quan hệ giữa nhóm Cấp tiến và Lập hiến trong phong trào độc lập, thực chất chủ nghĩa Marx trong tiến trình vận động tư tưởng của các nhà hoạt động độc lập, v.v.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có):      
Nguyễn Thanh Bình, Lê Ngọc Hiển (2022), Một số quan điểm của Nguyễn An Ninh về văn hóa và chính trị, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 02 – 2022, tr.13 – 24.
                                                                      
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:         LE NGOC HIEN               2. Sex: Male     
3. Date of birth:     11/03/1998                        4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV, November 24, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Criticism of colonial enslavement in Nguyen An Ninh's thought in the period 1923 - 1928
8. Major:      Philosophy                              Code: 8229001.01
9. Supervisors: Assoc. Prof., PhD Nguyen Thanh Binh
10. Summary of the results of the thesis:
Firstly, analyze the socio-historical contexts and the main ideological premises for the formation of the critique of colonial slavery in the period 1923 - 1928 in the thought of Nguyen An Ninh.
Second, analyze the main contents of Nguyen An Ninh's critical thought on colonial enslavement.
Third, point out and analyze the main outstanding and limited values in Nguyen An Ninh's thought on colonial enslavement.
11. Practical applicability in practice:
- The research results of the thesis can be used as a document to learn about the issue of colonial enslavement - one of the important topics in Vietnamese history and thought.
- The research results of the thesis are references for students, graduate students majoring in history, philosophy, politics, society, education, etc. while studying and researching the consequences of enslavement.
12. Further research directions (if any): Research on anti-slavery thought of young Vietnamese intellectuals during the French colonial period, the relationship between the Radical and Constitutional groups in the independence movement, essentially Marxism in the ideological movement of independent activists, etc.
13. Published works related to the thesis (if any):
Nguyen Thanh Binh, Le Ngoc Hien (2022), Some views of Nguyen An Ninh on culture and politics, Vietnam Journal of Social Sciences, No. 02 – 2022, pp.13 – 24.
 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây