TTLV: Vai trò lễ hội Đền Đô đối với đời sống của người dân Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hiện nay

Thứ hai - 19/06/2023 04:45
1. Họ và tên học viên: Lưu Thị Xuân
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25. 05.1989
4. Nơi sinh: Thanh Lương, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên  số 2704/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Vai trò lễ hội Đền Đô đối với đời sống của người dân Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hiện nay
8. Chuyên ngành: Tôn giáo họ; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
          Luận văn đã khái quát được những vấn đề lý luận về lễ hội và lễ hội truyền thống, cũng như lịch sử hình thành lễ hội Đền Đô, không gian kiến trúc của Đền Đo ngày nay. Luận văn cũng đã mô tả khái quát lễ hội Đền Đô ngày nay qua các khía cạnh như: thời gian tổ chức lễ hội, nghi lễ của lễ hội, chủ thể lễ hội, lễ vật trong lễ hội … và các trò diễn ra trong lễ hội, đồng thời cũng nêu được những biến đổi của lễ hội Đề Đô cũng như những nguyên nhân biến đổi đó.
Bên cạnh đó luật văn đã nêu được những vai trò, giá trị của lễ hội đối với đời sống người dân Từ Sơn, Bắc Ninh như: Vai trò cố kết và biểu dương sức mạnh cộng đồng; Vai trò của lễ hội với đời sống kinh tế của người dân Từ Sơn; Vai trò giáo dục tinh thần hướng về cội nguồn; Vai trò cân bằng đời sống tâm linh; Vai trò sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; Vai trò bảo tồn và trao truyền văn hóa, tri ân các vị tiền nhân. Để nhăm phát huy và bảo tồn những giá trị, vai trò của lễ hội Đền Đô thì học viên cũng đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị này.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
           Luận văn giúp cho người dân hiểu rõ hơn về những vai trò giá trị của lễ hội Đền Đô, đồng thời luận văn cũng góp phần vào công tác quản lý của các cấp chính quyền đối với lễ hội nói chung và lễ hội Đền Đô nói riêng.  
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Các lễ hội tín ngưỡng và các lễ hội tôn giáo đặc biệt lễ hội của Phật giáo
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ABOUT MASTER’S THESIS

1. Full name: Luu Thi Xuan
2. Sex: Female
3. Birthday: 25th of May, 1989
4. Bithplace: Thanh Luong- Bich Hoa -Thanh Oai- Ha Noi
5. Decision to recognize student no 2704/QĐ-XHNV on 24th of December,2020 by The President of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Points of change during training:
7. Thesis topic title: Role of Do Temple  Festival for People’s Life in Tu son city, Bac Ninh province.
8. Major:  Clan Religion: Code: 8229009.01
9. Scientific guide indstructor: Dr( Doctor of Philosophy). Nguyen Thi To Uyen
10. Summarizing The results of Thesic:
Thesic generalized about Festival and  Traditional Festival resonning problems That are also created by DO Temple's history formation and development, Architechtural Space of Do temple in the present. Nowaday, This one also described about Do temple festival generation through aspects such as: Fesstival organization time, rites of festival,
Festival entity, festival offerings,.... and carnival ganes take place in during the festival, simultaneously, it is showed out points of change during Do temple festival and the reasons why it is changed like that.
Besides that, The dissertation is showed out The Role and The Valuation of Festival for Life of Tu sơn’s people in Bac Ninh province such as: The role of cohesion and Glorify spirit of Comunity power; Festival role  for Economic Life of Tu son’s people; The Role of spiritual education towards the Roots; The role of balancing spiritual life;
Ccreative role and cutural enjoyment; The role of cultural preservation and Exchange, pay tribute to the ancestors. In order to promote and preserve the values ​​and roles of the  Do Temple Festival, The participants also proposed some solutions to preserve and promote these values.

11. Possibility of practical application
The thesis helps people better understand about the valuable roles of The Do temple festivals, and at the same time, the thesis also contributes to the management of the authorities at all levels for festivals in general and The Do temple festivals in private.
12. Researching directions in the future:
Religious festivals and special religious festivals Buddhist festivals
13. Published works related to the thesis: 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây