TTLV: Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Nam Định hiện nay.

Thứ hai - 19/12/2022 13:43
1. Họ và tên học viên: Lê Thị Hà
2. Giới tính: nữ
3. Ngày sinh: 30/8/1980
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận học viên số:  2704/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận văn: Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Nam Định hiện nay.
8. Chuyên ngành:       Tôn giáo học;       Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Bá Trình
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Luận văn góp phần làm rõ những vấn đề thực tiễn của công tác Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo với những đặc điểm của một địa phương giàu truyền thống, văn hoá và phong phú, phức tạp về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh Nam Định.
- Luận văn đã tập trung Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Nam Định hiện nay, phân tích những mặt tích cực đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý và những mặt còn hạn chế, trên cơ sở đó luận văn đã đề ra những giải pháp phù hợp khắc phục những mặt còn hạn chế để công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại tình Nam Định đạt hiệu quả cao.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận văn góp phần làm rõ về cơ sở khoa học của việc hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước nói chung về tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Nam Định nói riêng.
- Từ thực tiễn công tác QLNN nước về tín ngưỡng tôn giáo tại tỉnh Nam Định là sự tích lũy những kinh nghiệm cho các địa phương khác học tập.
Luận văn có thể sử dụng để làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy, nghiên cứu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các báo cáo viên, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cấp địa phương.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Tiếp tục đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu về các tôn giáo, tín ngưỡng tại địa phương, đưa ra những giải pháp phù hợp với từng tôn giáo và tín ngưỡng, để các tổ chức tôn giáo phát huy đươc tối đa những giá trị về văn hóa tinh thần cũng như những giá trị về vật chật trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Student's full name: Le Thi Ha
2. Gender: female
3. Date of birth: August 30, 1980
4. Birthplace: Thanh Hoa
5. Student recognition decision No:  2704/QD-XHNV dated 24/12/2020
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: State management of belief and religious activities in Nam Dinh province today.
8. Major: Religious Studies; Code: 8229009.01
9. Scientific instructor: Assoc. Prof. Dr. Le Ba Trinh
10. Summary of the results of the thesis:
- The thesis contributes to clarifying practical issues of state management of beliefs and religions with the characteristics of a region rich in tradition and culture and rich and complex in belief and religious life. of Nam Dinh province.
- The thesis has focused on studying the current state of state management of beliefs and religions in Nam Dinh province, analyzing the positive aspects that bring high efficiency in management and the shortcomings. On that basis, the thesis has proposed appropriate solutions to overcome the shortcomings so that the state management of beliefs and religions in Nam Dinh province can be highly effective.
1. Practical applicability:
- The thesis contributes to clarifying the scientific basis of the planning, formulation and implementation of policies and laws on state management in general on belief and religion in Nam Dinh province in particular.
- From the practical work of state management of religious beliefs in Nam Dinh province is the accumulation of experiences for other localities to learn.
- The thesis can be used as a reference in teaching, research and professional training for reporters and officials working in the state management of beliefs and religions at the local level.
12. Further research directions:
Continue to delve deeply into and research on local religions and beliefs, provide management solutions suitable for each religion and belief, so that religious organizations can make the most of their cultural and spiritual values ​​as well as values ​​of struggle in the construction of the country's homeland.
13. Published works related to the thesis:
 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây