TTLV: Lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, giải pháp và kiến nghị

Thứ sáu - 23/12/2022 21:39
1. Họ và tên học viên: Dương Thị Thúy Thịnh
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 05/12/1979
4. Nơi sinh: Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV, ngày 24/12/2020
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, giải pháp và kiến nghị
8. Chuyên ngành:       Tôn giáo học               ; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
  Thực tiễn ở Việt Nam hiện nay cũng cho thấy, trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được, bên cạnh việc phát huy những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo đối với sự phát triển của đất nước, vẫn còn những hiện tượng lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như: vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; mâu thuẫn nội bộ, tranh giành chức quyền, sa sút đạo hạnh; hoạt động tôn giáo xa rời chuẩn mực đạo đức và văn hóa truyền thống dân tộc; thực dụng hoá, thương mại hoá trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động trái phép của các tôn giáo mới, đạo lạ; lợi dụng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để truyền đạo trái phép, gây chia rẽ nội bộ, chống phá chế độ;... Những hành vi lệch chuẩn này không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, gây khó khăn cho công tác tôn giáo, mà còn là nguyên nhân và điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành các hoạt động gây mất ổn định chính trị, cản trở quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trên cơ sở chỉ ra thực trạng của thực tiễn về lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo luận văn đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực do lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo gây ra.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
           Những kết quả của luận văn có thể sử dụng trong nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo nói chung, những giải pháp, kiến nghị góp phần hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực do lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo gây ra.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống xã hội đương đại
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Dương Thị Thúy Thịnh (Minh Hồng) (2022), “Lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Công tác tôn giáo số 6/2022, tr10
           
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name of graduate student: Duong Thi Thuy Thinh
2. Sex: Female
3. Date of birth: 05/12/1979
4. Place of birth: Ninh Binh
5. Decision on recognition of graduate student No.: 2705/2020/QD-XHNV dated December 24, 2020
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Standard deviation in belief and religious activities in Vietnam today: Current situation, solutions and recommendations
8. Major:       Religious Studies               ; Code: 8229009.01
9. Scientific instructor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thanh Xuan
10. Summary of the results of the thesis:
In the past years, besides the achieved results, besides promoting the good values of beliefs and religions for the development of the country, the current situation in Vietnam also found that there are still phenomena of standard deviation in belief and religious activities such as: violations of the law on belief and religion; internal conflicts, power struggles, moral decline; religious activities are far from moral standards and traditional culture of the nation; pragmatization and commercialization in belief and religious activities; illegal activities of new and strange religions; taking advantage of belief and religious activities to spread religion illegally, causing internal division, opposing the regime;... These deviant acts not only negatively affect the life of belief and religion, causing difficulties for religious work, but also cause and condition for hostile forces to take advantage of the conduct of religious activities that cause political instability and hinder the socio-economic development of the country.
On the basis of pointing out the reality of standard deviation in belief and religion activities, the thesis proposes solutions and recommendations to limit the negative effects caused by standard deviation in belief and religious activities.
11. Applicability in practice:
           The results of the thesis can be used in the study of beliefs and religions in general, solutions and recommendations to limit the negative effects caused by standard deviation in belief and religious activities.
12. Further research directions:
- Religions and beliefs in contemporary social life
13. Published works related to the thesis:
Duong Thi Thuy Thinh (Minh Hong) (2022), “Standard deviation in belief and religious activities in Vietnam today”, Journal of Religious Work No. 6/2022, p.10

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây