TTLV: Giải pháp thu hút khách nội địa đến với Bắc Hà - Lào Cai

Thứ tư - 28/09/2022 22:34
1. Họ và tên học viên: Trần Thị Phương Thúy                 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/6/1971
4. Nơi sinh: Yên Bái
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV ngày: 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: “Giải pháp thu hút khách nội địa đến với Bắc Hà - Lào Cai”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                      9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa – Trưởng khoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Đại học Phenikaa.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài đã tiếp thu và hệ thống hóa những giá trị lý luận và thực tiễn có tính phổ biến và những yếu tố phù hợp trong lý thuyết về du lịch, khách du lịch, đặc điểm khách du lịch, ý nghĩa và những nhân tố tác động đến việc thu hút khách du lịch tới các điểm đến. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn đã tiếp thu, tác giả đã sử dụng nhiều phương pháp để thu thập các dữ liệu về hoạt động du lịch ở Bắc Hà như: Điền dã tại các điểm du lịch để thẩm nhận những giá trị của tài nguyên, đối chiếu bổ sung, xác thực thông tin; Thu thập thông tin từ những công trình đã nghiên cứu, các báo cáo, các tài liệu về du lịch của Bắc Hà; Thiết kế bảng hỏi để nắm bắt được nhu cầu của du khách cũng như đánh giá, nhận xét của du khách về tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng, nguồn lực du lịch; Tiến hành phỏng vấn một số lãnh đạo ngành Du lịch của Lào Cai, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, một số doanh nghiệp du lịch của huyện Bắc Hà về thuận lợi, khó khăn đối với ngành du lịch, chiến lược phát triển và công tác quản lý du lịch trên địa bàn Bắc Hà…
Trên cơ sở kết quả thu thập phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thu hút khách du lịch nội địa đối với điểm đến Bắc Hà - Lào Cai; Khảo sát đánh giá các giải pháp thu hút khách du lịch nội địa mà Bắc Hà đã thực hiện; Đề tài đã đề xuất các định hướng cụ thể về thị trường, sản phẩm du lịch đối với khách nội địa. Đồng thời đề xuất một số giải pháp về cơ chế chính sách quản lý du lịch, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng, nghiên cứu thị trường du lịch, phát triển dịch vụ và sản phẩm du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch… nhằm thu hút và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch nội địa khi đến trải nghiệm ở Bắc Hà – Lào Cai.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Kết quả nghiên cứu sẽ hệ thống tương đối đầy đủ về tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng, chính sách du lịch, các điểm đến du lịch, phân tích chất lượng của điểm đến; Giải pháp thu hút khách du lịch của Bắc Hà sẽ là cơ sở cho ngành Du lịch của Lào Cai, cấp ủy và chính quyền huyện Bắc Hà có thể tham khảo, nghiên cứu, áp dụng để quảng bá hình ảnh của Bắc Hà đối với du khách trong nước. Đề tài còn là tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy và học tập về thu hút khách du lịch của điểm đến.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá chất lượng điểm đến du lịch Bắc Hà - Lào Cai.
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:
Phát triển văn hóa và du lịch huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hiện nay: Tạp chí Quốc tế về những tiến bộ trong kỹ thuật và quản lý (IJAEM) tập 3, số 8 tháng 8/2021. (Tiếng Anh)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Thi Phuong Thuy              2. Sex: Female
3. Date of birth: June 19th, 1971                         4. Place of birth: Yen Bai Province
5. Student Recognition’s Decision No: 2705/QĐ-XHNV;  Dated: December 24th, 2020 by the President of Ha Noi University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi National University.
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: “Solutions to attract domestic visitors to Bac Ha, Lao Cai”
8. Major: Tourism                                            9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: Assoc. Prof. Trần Thị Minh Hòa – Dean of Faculty of Economics and Business; Phenikaa University
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis has perceived and systematized popular theoretical and practical values ​​and relevant factors in the theory of tourism, tourists, tourists’ characteristics, meanings and factors which influence the tourists’ attraction to destinations. From the theoretical and practical issues received, the author has used many methods to collect data on tourism activities in Bac Ha such as: Fieldwork at tourist sites to appreciate the values ​​of tourism’s resources, additional collation, verify information; Collect information from research works, reports and documents on tourism in Bac Ha; Design a questionnaire to capture the needs of visitors as well as assess and comment on tourism resources, infrastructure and tourism resources; Conduct interviews with a number of leaders of the tourism industry of Lao Cai, leaders of the Party Committee, authorities, a number of tourism businesses in Bac Ha district about the advantages and disadvantages for the tourism industry, development strategies and tourism management in Bac Ha…
Based on the results of collection, analysis and assessment of strengths, weaknesses, opportunities and challenges for Bac Ha's tourism industry as well as tourism development goals and objectives; The thesis has proposed specific orientations on markets and tourism products for domestic tourists…. In addition to this, propose some solutions for mechanisms and policies on state tourism’s management; investment in infrastructure; research for tourism market; developing the services and tourism products; promoting, broadcasting tourism provoke tourism’s quality... in order to attract and meet the increasing demands of domestic customers when coming to experience in Bac Ha - Lao Cai.
12. Practical applicability: The research’s results will be a relatively full system of tourism resources, infrastructure, tourism policies, tourist destinations, and quality analysis of destinations; Bac Ha's solutions attracting tourists will be the basis for Lao Cai's tourism industry, the Party Committee and Bac Ha district government can refer to, research, and apply to promote the image of Bac Ha to domestic tourists. The topic is also a reference for lecturers and students in the process of research, teaching and learning about tourist attraction of the destination.
13. Further research directions: Assessing the quality of tourist destinations Bac Ha - Lao Cai.
14. The published works related to the thesis:
Develop culture and tourism in Bac Ha district, Lao Cai province nowadays: International Journal of Advances in Technology and Management (IJAEM), volume 3, issue 8 August 2021.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây