TTLV: Di tich chùa Hồ Thiên (Đông Triều - Quảng Ninh)

Thứ ba - 27/09/2022 11:26
1. Họ và tên học viên: Phạm Thanh Lâm   2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 23/11/1993
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QĐ-XHNV-ĐT Ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
+ Kéo dài thời gian học tập theo quyết định số 2453/QĐ-XHNV của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thời gian kéo dài: từ ngày 27/11/2021 đến ngày 26/05/2022.
+ Kéo dài thời gian học tập theo quyết định số 1236/QĐ-XHNV của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thời gian kéo dài: từ ngày 27/05/2022 đến ngày 26/11/2022.
7. Tên đề tài luận văn: Di tich chùa Hồ Thiên (Đông Triều - Quảng Ninh)
8. Chuyên ngành: Khảo cổ học; Mã số: 8229010.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Anh, Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQGHN).
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn là công trình tổng hợp các kết quả nghiên cứu về khu di tích chùa Hồ Thiên, đánh giá vị trí và vai trò của nó trong quần thể di tích Ngọa Vân.
Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ phần nào bổ sung thêm nguồn tư liệu về quần thể di tích Ngọa Vân - Hồ Thiên. Từ đó có thể đóng góp vào những hiểu biết về các đặc trưng cơ bản nhất về hệ thống kiến trúc, Chùa Tháp của thiền Phái Trúc Lâm ở Hồ Thiên nói riêng và toàn bộ không gian văn hóa Yên Tử nói chung.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo trực tiếp cho các nhà nghiên cứu kiến trúc thời Lê Trung hưng. Bên cạnh đó, luận văn góp phần làm rõ thêm các đặc trưng kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc, giúp xác định niên đại của di tích, di vật ở các địa điểm khác, nhất là các kiến trúc đơn lẻ và tách biệt chỉ còn tồn tại dưới dạng phế tích.
Những kết quả nghiên cứu của luận văn hi vọng có thể làm một phần cơ sở khoa học phục vụ trực tiếp cho việc quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phục hồi và phát huy đúng với giá trị khu di tích chùa Hồ Thiên.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu di tích chùa tháp thời Trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Đỗ Minh Nghĩa, Phạm Thanh Lâm (2021), “Phát hiện thêm những dấu vết kiến trúc trong quần thể di tích chùa Hồ Thiên (Đông Triều - Quảng Ninh)”, in trong Kỷ yếu hội thảo khoa học Thiền sư Pháp Loa sự nghiệp tu hành, thiền học và dấu ấn lịch sử, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : PHẠM THANH LÂM  2. Sex: Male
3. Date of birth: 23/11/1993 4. Place of  birth: Quang Ninh
5. Admission decision number:  4420/2019/QĐ-XHNV-ĐT Dated 26/11/2019 Signed by President of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process:
+ Extend the study period according to the decision No. 2453/QD-XHNV of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities. Extended period: from November 27, 2021 to May 26, 2022.
+ Extend the study period according to the decision No. 1236/QD-XHNV of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities. Extended period: from May 27, 2022 to November 26, 2022.
7. Official thesis title: Ho Thien pogoda (Dong Trieu - Quang Ninh)
8. Major: Archeology  9. Code: 8229010. 01
10. Supervisor: Dr. Nguyen Van Anh, Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis is a synthesis of research results on the Ho Thien pagoda relic site, assessing its position and role in the Ngoa Van relic complex.
The research results of the thesis will partly supplement the source of data on the Ngoa Van - Ho Thien relic population. From there, it is possible to contribute to the understanding of the most basic features of the architectural system, the pagoda of the Truc Lam Zen sect in Ho Thien in particular and the entire Yen Tu cultural space in general.
12. Practical applicability, if any: The thesis can be used as a direct reference for architectural researchers of the Le Trung Hung period. In addition, the thesis contributes to clarifying more architectural features and architectural decorative arts, helping to determine the age of monuments and relics in other locations, especially single and separate architectures. only exists in the form of ruins.
The research results of the thesis hope to be able to form part of the scientific basis directly serving the planning of conservation, embellishment, restoration and promotion in accordance with the value of the Ho Thien pagoda relic site.
13. Further research directions, if any: Research on relics of Tran Dynasty pagodas and towers in Quang Ninh province
14. Thesis-related publications:
Do Minh Nghia, Pham Thanh Lam (2021), Discover more architectural traces in the complex of Ho Thien pagoda (Dong Trieu - Quang Ninh), in Proceedings of the scientific conference of Zen Master Phap Loa, his spiritual career, meditation and historical imprints, Hanoi National University Publishing, Hanoi.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây