TTLV: Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay

Thứ ba - 27/09/2022 11:29
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/06/1996
4. Nơi sinh: Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV, ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay.
8. Chuyên ngành: Chính trị học                  Mã số: 60.31.02.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. Vũ Thụy Trang, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
          - Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về quan hệ giữa kinh tế và chính trị; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay.
          - Phân tích thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2022.
          - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu luận văn góp phần làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay. Đồng thời, tổng kết những thành công, chỉ rõ những mâu thuẫn, cản trở để rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp hữu hiệu trong giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có):
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name: NGUYEN THI THUY DUONG
2. Sex: Female
3. Date of birth: June 18th, 1996            
4. Place of birth: Ninh Binh province
5. Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV; 2168/QĐ-XHNV, November 19, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: The relationship between economic innovation and political innovation in Vietnam today.
8. Major: Politics.                                                  Code: 60.31.02.01
9. Scientific supervisor: Dr. Vu Thuy Trang, Academy of Social Sciences.
10. Summary of the results of the thesis:
          - Analyze and clarify theoretical issues about the relationship between economics and politics; between economic innovation and political innovation in Vietnam today.
- Analyze the current situation of solving the relationship between economic innovation and political innovation in Vietnam from 1986 to 2022.
- Proposing a number of solutions to improve the efficiency of solving the relationship between economic innovation and political innovation in Vietnam today.
11. Practical applicability:
The results of the thesis research contribute to clarifying the scientific and practical basis in solving the relationship between economic innovation and political innovation in our country today. At the same time, summarizing the successes, pointing out the contradictions and obstacles to draw lessons from experience and proposing effective solutions in resolving the relationship between economy and politics for the sake of the rich people. strong, democratic, fair and civilized country.
12. Further research directions: (if any)
13. Published works related to the thesis: (if any)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây