TTLV: Vấn đề an toàn thực phẩm trên báo chí Hà Nội hiện nay

Thứ tư - 02/11/2022 03:53
1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Hồng Thương       2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 14/12/1975
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ- XHNV, ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề an toàn thực phẩm trên báo chí Hà Nội hiện nay
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Cẩm Ngọc, Cán bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài luận văn: Vấn đề an toàn thực phẩm trên báo chí Hà Nội hiện nay, gồm 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về báo chí với vấn đề an toàn thực phẩm
- Chương 2: Thực trạng truyền thông về an toàn thự phẩm trên báo chí của Hà Nội hiện nay
- Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông về an toàn thực phẩm trên báo chí của Hà Nội hiện nay
Luận văn đã thực hiện khảo sát các tin, bài viết về công tác truyền thông về an toàn thực phẩm trên báo Hànộimới, báo Kinh tế&Đô thị điện tử, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội. Qua đó, tìm hiểu các vấn đề lý luận liên quan đến vai trò, tác động của báo chí đến công tác truyền thông về an toàn thực phẩm; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước công tác an toàn thực phẩm và truyền thông về an toàn thực phẩm. Luận văn tập trung phân tích, đánh giá nội dung, hình thức truyền thông về an toàn thực phẩm trên 3 báo. Luận văn chỉ ra ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức cũng như đánh giá thành công và hạn chế về trong hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm trên báo chí của Hà Nội. Từ đó, đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của báo chí trong công tác truyền thông về an toàn thực phẩm.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Pham Thi Hong Thuong                   2. Sex: Female
3. Date of birth: December 14, 1975                      4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV Dated: December 24, 2020 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Food safety in Hanoi  press today
8. Major: Journalism      9. Code: 8320101.01
10. Supervisors: Dr. Nguyen Cam Ngoc, Officer of the Institute of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
11. Summary of the results of the thesis:
Dissertation topic: Food safety issues in the current Hanoi press, including 3 chapters:
- Chapter 1: Theoretical and practical basis of journalism with food safety issues
- Chapter 2: Current situation of communication on food safety in Hanoi's press
- Chapter 3: Some solutions to improve the quality of communication on food safety in Hanoi's press today
The thesis has conducted a survey of news and articles on communication about food safety in the new Hanoi Newspaper, Economic & Electronic Newspaper, Hanoi Radio and Television Station in 2 years (2020-2021). Thereby, learn theoretical issues related to the role and impact of the press on communication on food safety; the Party's guidelines and viewpoints, the State's policies and laws on food safety and communication on food safety. The thesis focuses on analyzing and evaluating the content and forms of communication on food safety in 3 newspapers. The thesis points out the advantages and disadvantages in terms of content, form as well as assessment of success and limitations in communication activities on food safety in the press in Hanoi. From there, propose basic solutions to promote the role of the press in communication about food safety.
12. Practical applicability, if any
13. Further research directions, if any
14. Thesis-related publications:
(List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây