TTLV: Dạy và học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho học viên nước ngoài tại Học viện Quân y

Thứ hai - 10/04/2023 04:03

1. Họ và tên học viên: Phạm Phương Thảo                                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/04/1995
4. Nơi sinh Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày: 24/12/2020
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Quyết định số 3542/QĐ-XHNV về việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Thời gian kéo dài: từ ngày 25/12/2022 – 24/06/2023
7. Tên đề tài luận văn: Dạy và học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho học viên nước ngoài tại Học viện Quân y
8. Chuyên ngành: Việt Nam học                            Mã số: 8310630.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thùy Chi, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn “Dạy và học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho học viên nước ngoài tại Học viện Quân y” thực hiện hoạt động khảo sát thực trạng dạy và học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho học viên nước ngoài tại Học viện Quân y nhằm mục đích đưa ra những đánh giá về công tác giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho học viên nước ngoài tại đây. Đồng thời, luận văn góp phần cung cấp các thông tin và số liệu cho các lực lượng giáo dục trong Học viện Quân y về công tác giảng dạy tiếng Việt và văn hóa cho học viên nước ngoài; từ đó góp phần nâng cao trình độ tiếng Việt và khả năng hòa nhập cho học viên nước ngoài trong Học viện Quân y.Trong chương 1, luận văn đã nghiên cứu và trình bày cơ sở lý thuyết về việc giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ và vai trò của việc truyền tải văn hóa Việt Nam trong quá trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Chương 2 luận văn đã tiến hành khảo sát và đánh giá về thực trạng dạy và học tiếng Việt cho học viên nước ngoài thông qua những yếu tố sau: (1) chương trình đào tạo, (2) giáo trình, (3) đội ngũ giảng viên, (4) học viên. Đồng thời, ở chương 2, luận văn cũng khảo sát nội dung văn hóa Việt Nam được thể hiện qua giáo trình, cụ thể là: chủ đề bài đọc và chủ điểm giao tiếp. Ở chương 3, luận văn đã khảo sát và thu thập ý kiến của học viên và giảng viên về công tác giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho học viên nước ngoài. Bên cạnh đó, chương 3 luận văn còn đưa ra các đề xuất để nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho học viên nước ngoài. Chúng tôi hi vọng, kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu bổ ích giúp các cơ quan quản lý về giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho học viên nước ngoài ở Học viện Quân y.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Ở chương 3, luận văn có đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho học viên nước ngoài ở Học viện Quân y.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : Pham Phuong Thao                     2. Sex: Female
3. Date of birth: 13/04/1995                               4. Place of birth: Hà Nội
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV dated 24/12/2020
6. Changes in academic process:
Decision No. 3542/QD-XHNV on extending the study period of graduate student.
Extended period: from December 25, 2022 to June 24, 2023
7. Official thesis title: Teaching and learning Vietnamese language and Vietnamese culture for foreign students at Vietnam Military Medical University
8. Major: Vietnamese Studies                                9. Code: 8310630.01
10. Supervisor: PhD. Pham Thuy Chi, Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, University of Social Sciences and Humanities, VNU
11. Summary of the findings of the thesis:
       Thesis "Teaching and learning Vietnamese language and Vietnamese culture for foreign students at Vietnam Military Medical University" conducted a survey on the reality of teaching and learning Vietnamese language and Vietnamese culture for foreign students at Vietnam Military Medical University aims to provide assessments of the teaching of Vietnamese language and Vietnamese culture to foreign students here. At the same time, the thesis contributes to providing information and data for the educational forces in Vietnam Military Medical University on teaching Vietnamese language and culture for foreign students; thereby contributing to improving the Vietnamese language proficiency and integration ability of foreign students at Vietnam Military Medical University. In chapter 1, the thesis has researched and presented the theoretical basis of teaching Vietnamese as a foreign language and the role of the transmission of Vietnamese culture in the process of teaching Vietnamese to foreigners. Chapter 2 of the thesis has conducted examination and assessment of the current situation of teaching and learning Vietnamese for foreign students through the following factors: (1) training program, (2) curriculum, (3) team lecturers, (4) students. At the same time, in chapter 2, the thesis also examines the content of Vietnamese culture expressed through the curriculum, namely: reading topics and communication topics. In chapter 3, the thesis has surveyed and collected opinions of students and lecturers about teaching Vietnamese language and Vietnamese culture to foreign students. In addition, chapter 3 of the thesis also makes some suggestions to improve the quality of teaching Vietnamese language and Vietnamese culture to foreign students. We hope that the results of the study will be a useful source of documents to help management agencies improve the quality of teaching Vietnamese language and Vietnamese culture to foreign students at Vietnam Military Medical University.
12. Practical applicability, if any: In chapter 3, the thesis proposes some solutions to improve the quality of teaching Vietnamese language and Vietnamese culture for foreign students at Vietnam Military Medical University.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No
 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây