TTLV: Vấn đề đấu tranh với việc lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc trên báo điện tử hiện nay

Thứ hai - 17/07/2023 06:32
1. Họ và tên học viên: Phạm Đình Hiệp: 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/10/1978
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2948/QĐ-XHNV, ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi
7. Tên đề tài luận văn: “Vấn đề đấu tranh với việc lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc trên báo điện tử hiện nay”
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn hệ thống hóa các khái niệm công cụ, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn việc báo điện tử thông tin, phản bác về những hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc. Khảo sát thực trạng báo điện tử phản bác những hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc qua khảo sát 3 Báo điện tử Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân và Vietnamplus trong hai năm 2021 - 2022. Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thông tin phản bác các hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc trên báo điện tử thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Trên cơ sở làm rõ một số khái niệm công cụ, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu, luận văn khảo sát đánh giá thực trạng báo điện tử phản bác các hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay qua khảo sát Báo điện tử Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân và Vietnamplus trong hai năm 2021 - 2022. Từ đó, tác giả chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thông tin phản bác các hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết trên báo điện tử hiện nay. Ngoài ra, luận văn còn là tài liệu tham khảo tiền đề, vận đụng để triển khai thông tin, tuyên truyền về những vấn đề đấu tranh với việc lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc trên báo điện tử nói riêng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

 
INFORMATION OF MASTER’S THESIS


1. Full name: Pham Dinh Hiep:      2. Sex: Male
3. Date of birth: 10th October 1978
 4. Place of birth: Hat Mon Commune, Phuc Tho District, Hanoi City
5. Admission Decision number: 2948/QĐ-XHNV dated 28th December 2021 of the Rector of VNU University of Social Sciences & Humanities.
6. Changes in the training process: N/A.
7. Official thesis title: “The battle against religious abuse in sabotaging the Party, the State and the great national unity bloc on contemporary E-newspaper”
 8. Major: Jounalism.   Code: 8320101.01
9. Academic supervisor: Assoc. Prof., Dr. Nguyen Thanh Loi, Editor-in-Chief of Economic & Urban Newspaper
10. Summary of the findings of the thesis: The thesis systematizes instrumental concepts, develops a theoretical framework for the research problem, clarifies some theoretical and practical issues in terms of how E-newspaper reports and strongly opposes religious abuse that aims at sabotaging the Party, the State and the great national unity bloc of Vietnam. The analysis of the current situation on how E-newspapers reports and strongly opposes religious abuse that aims at sabotaging the Party, the State and the great national unity bloc of Vietnam is premised on data collected by a survey of 3 E-newspapers including the Public Security News, the People's Army Newspaper and Vietnamplus during 2021-2022. The thesis proposes several solutions to improve the effectiveness of information reported to oppose religious abuse that sabotages the Party, the State and great national unity bloc in E-newspapers in future.
11. Practical applicability, if any: Drawing on the clarification of some instrumental concepts, development of a theoretical framework for the research problem, the thesis examines the current situation of how E-newspapers reports and strongly opposes religious abuse that aims at sabotaging the Party, the State and the great national unity bloc of Vietnam through a survey of the E-newspapers such as Public Security News, the People's Army Newspaper and Vietnamplus during 2021-2022. Accordingly, the author points out the achievements, limitations and causes of the limitations to offer some solutions that help improve the effectiveness of information reported to oppose religious abuse that sabotages the Party, the State and great national unity bloc on E-newspapers. In addition, the thesis is also an applicable guiding reference not only in deploying and propagating information on issues of struggle with the abuse of religion to sabotage the Party, the State and the great national unity bloc on E-newspapers in particular, but also in protecting the ideological foundation of the Party, in general.
12. Further research directions: N/A
13. Thesis-related publications: N/A

SUPERVISOR(s)                                                      Date: 22th June 2023
                                                                              Signature: …………………
                                                                              Full name: Pham Dinh Hiep


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây