TTLV: Đánh giá hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Thứ tư - 16/11/2022 20:35
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ KIM NGỌC
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 22/02/1983
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số 3058/QĐ-XHNV ngày 24/10/2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018.
6.Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7.Tên đề tài luận văn:  Đánh giá hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                Mã số: 834040601
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Liên Hương
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản như sau:
Chương 1. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND cấp huyện
Căn cứ vào Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản khác của UBND thành phố, UBND huyện Thanh Trì để nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBND huyện và Văn phòng HĐND – UBND huyện Thanh Trì.
Nội dung Chương 1 là cơ sở để khảo sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND huyện ở Chương các chương sau của luận văn.
Chương 2. Khảo sát thực trạng hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND huyện Thanh Trì
Chương này, tôi tập trung khảo sát và mô tả thực trạng hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND huyện với các nội dung về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng, từ đó đưa ra đánh giá nhận xét về ưu điểm, hạn chế tồn tại, nguyên nhân khó khăn của hoạt động của Văn phòng.
Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND huyện Thanh Trì

Từ những nội dung đã đánh giá ở chương 2, ở chương cuối, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND huyện Thanh Trì.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn giúp cho người đọc có một cách nhìn nhận, đánh giá khách quan về vai trò, trách nhiệm của Văn phòng ở UBND huyện Thanh Trì  nói riêng và Văn phòng ở các cơ quan khác nói chung trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng HĐND – UBND cấp huyện. Đồng thời, với những giải pháp đã đề ra là căn cứ cho cơ quan, tổ chức tham khảo, ban hành nội quy, quy chế phù hợp để thực hiện một cách tốt nhất và hiệu quả nhất hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND huyện
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Từ những nghiên cứu, khảo sát và đánh giá hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND huyện Thanh Trì giúp ta thấy được hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND trong thi hành chức năng và nhiệm vụ của mình đáp ứng yêu cầu “Nâng cao năng lực quản trị của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” từ đó định hướng được những nghiên cứu về giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, công tác cải cách hành chính; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chỉ trong huyện Thanh Trì mà cả Thủ đô Hà Nội hoàn thiện và phát huy hết năng lực, nhận thức rõ trách nhiệm và làm tròn nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt phần việc được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
 
MASTER’S THESIS DETAILS

1. Graduate name: NGUYEN THI KIM NGOC
2. Sex: Female
3. Date of birth: 22/02/1983
4. Place of birth: Hanoi
5. Graduate recognition decision No. 3058/QD-XHNV dated October 24, 2018 of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi on the recognition of candidates admitted to the 2nd master's program of 2018.
6.Modifications during the program: None
7.Thesis title:  Evaluation of the operation efficiency of the Office of the People's Council and People's Committee of Thanh Tri district, Hanoi city.
8. Major: Office administration;                 ID: 834040601
9. Instructor: PhD. Nguyen Lien Huong
10. Thesis summary:
The thesis consists of 3 chapters with the following main contents:
Chapter 1. Organization and operation of the Office of the People's Council - People's Committee at district levels
Pursuant to the 2015 Law on Organization of Local Government and other documents of the Municipal People's Committee, People's Committee of Thanh Tri District, the thesis accordingly utilized to clearly present the functions, tasks, powers and organizational structure of the People's Committee and the Office of the People's Council - People's Committee of Thanh Tri district.
The content of Chapter 1 is the basis for surveying and evaluating the performance of the Office of the People's Council - People's Committee in the following chapters of the thesis.
Chapter 2. Survey on the actual operation of the Office of the People's Council - People's Committee of Thanh Tri District
In this chapter, I focus on surveying and describing the actual operation of the Office of the People's Council - the People's Committee of the district with items including performance of functions, duties and powers of the Office, thereby making an assessment and comment on the outstanding advantages, limitations, causes and difficulties of the operation of the Office.
Chapter 3. Several solutions for operational efficiency improvement of the Office of the People's Council - People's Committee of Thanh Tri District
Derived from assessments in Chapter 2, for the benefit of the last chapter, the author proposes solutions to improve the operational efficiency of the Office of the People's Council - People's Committee of Thanh Tri district.
11. Applicability:
The thesis helps readers have an objective view and assessment of the role and responsibilities of the Office of the People's Committee of Thanh Tri District in particular and the Office of other agencies in general in performing their functions and services as an Office of the People's Council - People's Committee. At the same time, with the proposed solutions as a basis for agencies and organizations to consult and issue appropriate rules and regulations to best and most effectively implement the operation of the Office of the People's Council - People's Committee of the District.
12. Further study orientation:
From the study, survey and evaluation of the operation of the Office of the People's Council - People's Committee of Thanh Tri District, it helps us to see the operational efficiency of the Office of the People's Council - People's Committee in performing its functions and services to meet the requirements: "Enhancing the governance capacity of Hanoi authorities at all levels in the context of the industrial revolution 4.0", thereby orienting the research on solutions to improve the operational efficiency of the public sector, the administrative reform; encourage officials, civil servants, public employees and employees not only in Thanh Tri district but also in Hanoi capital to perfect and promote their full capacity, being aware of their responsibilities and fulfill their duties, assignment accomplishment, contributing to building strong agencies and units.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây