TTLV: “Tổ chức thực hiện Văn Hóa Doanh Nghiệp tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”

Thứ tư - 16/11/2022 21:02
  1. Họ và tên học viên: NGÔ PHƯƠNG LAN                

  2. Giới tính: Nữ

  3. Ngày sinh:  31/8/1988

  4. Nơi sinh: Hà Nội

  5.  Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

  6.  Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

  7. Tên đề tài của Luận văn: “Tổ chức thực hiện Văn Hóa Doanh Nghiệp tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”

  8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                              Mã số: 834040601

  9. Giảng viên hướng dẫn: TS Cam Anh Tuấn

  10.  Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản như sau:
Chương 1. Cơ sở lý luận về Tổ chức thực hiện Văn hóa doanh nghiệp
Trong chương này, tác giả nêu khái quát cơ sở lý luận các khái niệm cơ bản về Văn hóa, về tổ chức văn hóa, nguyên tắc tổ chức Văn hóa doanh nghiệp, cũng như vai trò trách nhiệm của Văn hóa doanh nghiệp đối với một cơ quan/tổ chức. Đây là cơ sở lý luận để đối chiếu đánh giá thực tế tổ chức thực hiện Văn hóa doanh nghiệp ở Chương 2.
Chương 2. Thực trạng tổ chức thực hiện Văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI)
Tại chương 2, tác giả giới thiệu khái quát về Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội. Khảo sát thực trạng xây dựng chương trình kế họạch, bộ máy hoạt động tổ chức thực hiện Văn hóa doanh nghiệp – Những biểu hiện trực quan và phi trực quan. Cuối chương, đánh giá kết quả thực hiện; những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong công tác tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Từ đó đưa ra những đề xuất và giải pháp tại chương 3
Chương 3. Đề xuất Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện Văn hóa doanh nghiệp tại Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Từ những nhận xét đánh giá rút ra được ở cuối chương 2, tác giả đưa ra một số đề xuất để đóng góp cho công tác tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp: nâng cao nhận thức về văn hóa của cơ quan; đa dạng hóa phương pháp truyền thông; Xây dựng tiêu chí đánh giá cá nhân và một số tiêu chí cho đánh giá bộ phận… Giải quyết một số vấn đề đã đề cập ở phần hạn chế, nguyên nhân ở cuối chương 2
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn giúp cho người đọc có một cách nhìn nhận, đánh giá khách quan về vai trò, trách nhiệm của Văn hóa doanh nghiệp các cơ quan tổ chức nói chung và việc Tổ chức thực hiện Văn hóa doanh nghiệp ở EVNHANOI nói riêng. Đồng thời, với những giải pháp đã đề ra là căn cứ cho cơ quan, tổ chức tham khảo, ban hành bộ nội quy, quy chế phù hợp để thực hiện một cách tốt nhất hoạt động văn hóa doanh nghiệp.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Từ những nghiên cứu, khảo sát về việc Tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty điện lực TP Hà Nội, cho thấy vai trò của văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp sẽ tạo được môi trường làm việc thân thiện, ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh công ty và kết quả sản xuất kinh doanh. Từ đó xây dựng và hoàn thiện định hướng được những nghiên cứu về giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức, công tác cải cách hành chính; làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thiện mình, phát huy hết năng lực, khuyến khích họ hăng say cống hiến hết mình với công việc, mỗi người đều thấy rõ trách nhiệm của mình và luôn tự nguyện làm tròn nhiệm vụ.

INFORMATION ABOUT THESIS THESIS


1. Student's full name: NGO PHUONG LAN
2. Gender: FEMALE
3. Date of birth: August 31, 1988
4. Place of birth: Hanoi
5. Student recognition decision No: 3617/2018/QĐ-XHNV december 4,2018 dated by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes during creation: No.
7. Thesis title: "Organizing the implementation of Corporate Culture at Hanoi Electricity Corporation"
8. Specialization: Administration Office Subject code: 834040601
9. Instructor: Dr. Cam Anh Tuan
10. Summary of the results of the thesis

The thesis consists of 3 chapters with the following main contents:

Chapter 1. Theoretical basis of organization and implementation of corporate culture

In this chapter, the author outlines the theoretical basis of main concept about Culture, organized culture , organizing Corporate culture’s principles, as well as role of Corporate culture to an agency/organization.

 Chapter 2. Current status of implementing corporate culture at Hanoi Power Corporation (EVNHANOI)

In Chapter 2, the author gives an overview of EVNHANOI. Survey on the actual situation of setting planned-programs, operational apparatus to organize implementationCorporate culture - Visual and non-visual expression. At the end of this chapter, evaluating the performance; advantages, limitations and causes in the organization and implementation of corporate culture. Then, solutions are offered in Chapter 3

 Chapter 3. Proposing solutions to improve the organization and implementation of Corporate Culture at EVNHANOI

From the evaluation comments drawn at the end of Chapter 2, the author suggests some solutions in order to organize and implementcorporate culture: Raising awareness of the agency's culture; Diversify communication methods; Develop individual evaluation criterias and some criterias for departmentevaluation…

 11. Practical applicability:

The thesis helps readers have an objective view and assessment of the corporate culture roles at agencies and organizations in general;and the organization and implementation of corporate culture at EVNHANOI . At the same time, with the proposed solutions, it would help agencies and organizations to consult and issue appropriate rules and regulations to improve corporate culture activities.

12. Further research directions:

From the above researches and surveys on the implementation of corporate culture at EVNHANOI, it shows that the role of a good corporate culture will create a friendly working environment, influence greatly affect the company's image and business results. From there, developing and completing the orientation of research on solutions to improve the operational efficiency of agencies, organizations and administrative reform; making cadres, civil servants, public employees and employees improving themselves, promoting their full capacity, encouraging them to enthusiastically devote themselves to their work, understanding clearly sees their responsibilities and completing voluntarily their tasks.


 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây