TTLV: Truyền thông về vấn đề xây dựng nông thôn mới trên báo chí Hà Nội hiện nay (nghiên cứu trên Báo Hànộimới)

Thứ tư - 16/11/2022 20:07
1. Họ và tên học viên: Đào Thị Huyền: 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 12-02-1984
4. Nơi sinh: Phường Phú Lương, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: số 2705/QĐ- XHNV, ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông về vấn đề xây dựng nông thôn mới trên báo chí Hà Nội hiện nay (nghiên cứu trên Báo Hànộimới)
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PSG. TS Nguyễn Linh Khiếu
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn hệ thống hóa những khái niệm liên quan đến nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và quá trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Nội. Làm rõ vai trò của báo chí với tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và quá trình xây dựng nông thôn mới.Trên cơ sở khảo sát thực trạng báo Hà Nội mới, luận văn đánh giá thực trạng về cách thức, nội dung, hình thức, vấn đề tuyên truyền xây dựng nông thông mới, từ đó rút ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những thành công, hạn chế của việc tuyên truyền đó.Xác định phương hướng cơ bản và những giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền vấn đề xây dựng nông thôn mới trên báo Hànộimới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luâṇ văn cung cấp một số nội dung xây dựng “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” theo Nghi ̣quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa X), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dần giai đoạn 2021-2025”.Thông qua nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội.Các phân tích, lý giải về những mặt thành công và hạn chế của vấn đề xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn cho người làm báo, đặc biệt là nhà báo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, luận văn còn là tài liệu tham khảo tiền đề, vận đụng để triển khai thông tin, tuyên truyền về những vấn đề xây dựng phát triển nông thôn mới.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name of the trainee: Đào Thị Huyền             2. Sex: Female
3. Date of birth: 12th February 1984
4. Place of birth: Phu Luong Ward, Ha Dong District, Hanoi City
5. Decision on Trainee recognition No.: 2705/QĐ- XHNV dated 24th December 2020 of the Rector of University of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: N/A
(List the forms of change and their corresponding times)
7. Name of thesis title: Communication on new rural construction in Hanoi newspapers today (research on Ha Noi Moi newspaper)
8. Major: Journalism; Code: 8320101.01
9. Scientific supervisor: Assoc. Prof.; Dr. Nguyen Linh Khieu
10. Summary of the findings of the thesis: the thesis has systematized concepts which relate to the new rural, new rural construction, policies & viewpoints of the Party & State and process of new rural construction in Hanoi City; Clarify the role of journalistic sector and propagandize guidelines & policies of the Party and State in general as well as process of new rural construction. On the basis of surveying real situation for Ha Noi Moi newspaper, the thesis has assessed the reality on style, content, form and propaganda problems of new rural construction so as to take out successes, limits and causes of successes and limits from such propaganda; Define basic directions and solutions to enhance information & propaganda qualities for new rural construction on Ha Noi Moi newspaper.
11. Practical applicability: the thesis has provided some contents in building “Agriculture, Farmers and Rural” in accordance with the Resolution No. 26-NQ/TW of the 7th Central Conference (Session X), National target program on new rural construction in the stage of 2021-2025 regarding “Speed up the effective performance of the National target program on new rural construction in association with restructure for Agricultural sector and rural economic development, enhance material & spiritual life to farmers in the stage of 2021-2025”. Through researches, propose solutions to enhance propaganda quality on new rural construction in order to contribute to the promotion and enhancement of propaganda quality on new rural construction on the locality of Hanoi. The analyses and explanations on successes & limits in the problem of new rural construction will contribute to improve professional knowledge to journalists, especially journalist in agricultural & rural fields. In addition, the thesis is also premise documentation for reference; make use of developing information and propaganda on the problems of new rural construction.
12. Further research directions: N/A
13. Thesis-related publications: N/A
(List them, if any, in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây