TTLV: Truyền thông về sự kiện 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ trên báo chí

Thứ hai - 05/09/2022 04:05
1. Họ và tên học viên: Trần Hoàng Phúc                           2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 30/04/1995
4. Nơi sinh: Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ - XHNV Ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 24 tháng (từ 5/12/2020 - 4/12/2022)
7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông về sự kiện 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ trên báo chí
8. Chuyên ngành: Báo chí học                   ; Mã số: 8320101.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái
Nguyên giảng viên Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Xác định được cốt lõi nghiên cứu vấn đề nằm ở một sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tên Sự kiện 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ. Tôi giải quyết tất cả vấn đề trong luận văn này với thông báo cốt lõi là sự kiện này được truyền thông như thế nào trong tuổi 100 của nó và rút ra những bài học kinh nghiệm về  truyền thông sự kiện nghệ thuật.
- Luận văn tập trung nghiên cứu công tác truyền thông báo chí thông qua 106 bài báo thuộc hai loại hình báo chí: Báo in (trên báo Tuổi trẻ, Tạp chí Sân khấu Việt Nam) và báo điện tử (Vietnamnet và VnExpress) trong việc thông tin các vấn đề xoay quanh sự kiện 100 năm Nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ trong năm 2018 ở cả chiều ngang và chiều dọc lịch sử. Các hình thức chuyển tải thông tin: Thể loại, ngôn ngữ được dùng trong báo chí. Đồng thời đánh giá thành công, hạn chế qua 106 bài báo khảo sát.
- Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát, nghiên cứu về vấn đề truyền thông sự kiện 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ trên báo chí, từ đó, đánh giá thành công, hạn chế về vấn đề truyền thông, quảng bá cho nghệ thuật sân khấu cải lương, nhằm đưa ra giải pháp giúp báo chí nâng cao chất lượng truyền thông sự kiện văn hóa - nghệ thuật nói chung và nghệ thuật cải lương nói riêng.
- Đưa ra những bài học kinh nghiệm trong công tác truyền thông về sự kiện văn hóa nghệ thuật ở 3 phương diện: Bài học về mặt quản lý, bài học đối với các đơn vị báo chí và bài học đối với phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
- Đưa  một sự kiện nghệ thuật tuổi 100 vào việc truyền thông và rút ra những bài học kinh nghiệm về  truyền thông sự kiện nghệ thuật.
- Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát, nghiên cứu về vấn đề truyền thông sự kiện 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ trên báo chí, từ đó, đánh giá thành công, hạn chế về vấn đề truyền thông, quảng bá cho nghệ thuật sân khấu cải lương, nhằm đưa ra giải pháp giúp báo chí nâng cao chất lượng truyền thông sự kiện văn hóa - nghệ thuật nói chung và nghệ thuật cải lương nói riêng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

      
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : Tran Hoang Phuc                                    2. Sex: Male
3. Date of birth: 30/04/1995
4. Place of  birth: Ca Mau Province
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ- XHNV  Dated 4/12/2018
of Principal of University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi National University
6. Changes in academic process: 24 month extension (5/12/2020 -  4/12/2022)
7. Official thesis title: Communicating The 100-year event of the Southern Cai Luong (Reformed Theatre) Art in the press
8. Major: Journalism                                               9. Code: 8320101.01 (UD)
9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr Nguyen Thi Minh Thai
Former lecturer at Hanoi University of Social Sciences and Humanities
10. Summary of the findings of the thesis:
- Determining the core of the researched issue that lies in an artistic and cultural event called The 100-year event of the Southern Cai Luong (Reformed Theatre) Art. I address all of issues in this thesis with the core information on how this event is communicated in its 100-year-old and draw lessons about artistic event communication.
- The thesis focuses on researching the press communication works through 106 articles belonging to two types of press: printed newspaper (Tuoi Tre Newspaper, Vietnam Theatre Magazine) and electronic newspaper (VietNamNet and VnExpress) in communicating issues around The 100-year event of the Southern Cai Luong (Reformed Theatre) Art in 2018 at both horizontal and vertical history. Methods of conveying information: types and languages used in the press. Simultaneously, assessing assets and liabilities through 106 survey articles.
- On the basis of systematizing theoretical and practical issues related to the topic, the thesis surveyed and studied the issue of communicating The 100-year event of the Southern Cai Luong (Reformed Theatre) Art in the press; thereby, assessing assets and liabilities in communicating, promoting the Cai Luong (Reformed Theatre) Art, in order to offer solutions that help the press improve the quality of communicating cultural - artistic events in general and Cai Luong (Reformed Theatre) Art in particular.
- Drawing lessons on communicating cultural and artistic events in 3 aspects: management lessons, lessons for press agencies and lessons for arts and culture reporters.
11. Practical applicability
 - Bringing a 100-year-old art event into communication and draw lessons about artistic event communication.
- On the basis of systematizing theoretical and practical issues related to the topic, the thesis surveyed and studied the issue of communicating The 100-year event of the Southern Cai Luong (Reformed Theatre) Art in the press; thereby, assessing assets and liabilities in communicating, promoting the Cai Luong (Reformed Theatre) Art, in order to offer solutions that help the press improve the quality of communicating cultural - artistic events in general and Cai Luong (Reformed Theatre) Art in particular.  
12. Further research directions, if any: ...................................................................................
13. Thesis-related publications: ...............................................................................................
 (List them in chronological order, if any)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây