TTLV: Tín ngưỡng thờ Mẫu tại Phủ Dầy xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định hiện nay

Thứ năm - 06/12/2018 21:59

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Phương                2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 06/06/1994                                            4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số 4295/2016/QĐ – XHNV, ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tín ngưỡng thờ Mẫu tại Phủ Dầy xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định hiện nay.

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60220309.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Thụ, cán bộ trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội - Đại học Quốc Gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Sau khi tham khảo các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, tác giả luận văn đã đặt ra hai nhiệm vụ chính để nghiên cứu đề tài:

Thứ nhất, làm rõ khái niệm, cơ sở hình thành và phát triển, những đặc trưng cơ bản của tín ngưỡng thờ Mẫu tại vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Thứ hai, luận văn tập trung phân tích, làm rõ thực trạng tín ngưỡng thờ Mẫu tại quần thể di tích Phủ Dầy xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay. Qua đó chỉ ra một số vấn đề đặt ra đối với tín ngưỡng thờ Mẫu tại quần thể di tích và đưa ra một vài kiến nghị nhằm phát huy những giá trị tích cực, hạn chế biểu hiện tiêu cực của tín ngưỡng tại Phủ Dầy.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu tại quần thể di tích Phủ Dầy xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh nam Định.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu những biến đổi của tín ngưỡng thờ Mẫu tại vùng đồng bằng Bắc Bộ.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.                                                 

INFORMATION OF MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Phuong                2. Gender: Female

3. Date of birth: 06/06/1994                            4. Place of birth: Nam Dinh

5. Trainee Recognition Decision No. 4295/2016/QĐ - XHNV dated 16/12/2016 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in the training process: None

7. Thesis title: Worship of Mother Goddesses in Phu Day, Kim Thai commune, Vu Ban district, Nam Dinh province.

8. Major: Religious Studies; Code: 60220309.

9. Scientific instructor: PhD. Nguyen Huu Thu, the official of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi

10. Summary of the Thesis’s results:

After referring to the research related to the topic, the author of the thesis has set out two main tasks to study the topic:

Firstly, to clarify the concept, the basis of formation and development, the basic characteristics of the Worship of Mother Goddesses in the North Delta

Secondly, the Thesis focuses on analyzing and clarifying the reality of the Worship of Mother Goddesses in the Phu Day relic complex in Kim Thai commune, Vu Ban district, Nam Dinh province in the present period. There are some issues raised about the Worship of Mother Goddesses in the relic complex and some suggestions to promote the positive values, limit the negative expression of beliefs in Phu Day.

11. Applicability in practice:

The research results of the Thesis may be a reference for studying the issues related to the Worship of Mother Goddesses in the Phu Day relic complex, Kim Thai commune, Vu Ban district, Nam Dinh province.

12. Next research directions: Research the changes of the Worship of Mother Goddesses in the North Delta.

13. The published works related to the Thesis:None.         

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây