TTLV: Quản trị bình luận của độc giả về vấn đề môi trường

Chủ nhật - 09/12/2018 21:14

1. Họ và tên học viên: Bùi Tiến Cường                                  2. Giới tính: Nam     

3. Ngày sinh:  22/07/1992

4. Nơi sinh: Hạ Long – Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 3638 Ngày 31. Tháng12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn bảo vệ 1 năm từ 31/12/2017 – 31/12/2018

7. Tên đề tài luận văn: Quản trị bình luận của độc giả về vấn đề môi trường

8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60320101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thành Lợi – TBT Tạp chí Người làm báo

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về báo điện tử và những lợi thế riêng của báo điện tử, môi trường, về độc giả và bình luận của độc giả trên báo điện tử,  những vấn đề về môi trường của Việt Nam hiện nay và chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về vấn đề môi trường. Đề cập đến vấn đề tác động của ô nhiễm môi trường tới xã hội và sự cần thiết vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng như báo chí.

Với đặc trưng là loại hình truyền thông đa phương tiện, báo điện tử sẽ là một trong những phương thức hữu hiệu khi phản biện xã hội. Với những đặc trưng: đa phương tiện (có thể cung cấp  thông tin đồng thời bằng cả văn bản, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, âm thanh, biểu đồ, biểu bảng…), tính tương tác cao (công chúng dễ dàng phản hồi ý kiến ngay dưới mỗi bài viết), khả năng lưu trữ thông tin lớn (tác phẩm không bị giới hạn về lưu trữ, dễ dàng tìm kiếm), thông tin phi định kỳ (cập nhật liên tục 24/24h, không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý)…

Tuy nhiên, môi trường truyền thông online hiện đại có nhiều dạng thức khác nhau như: mạng xã hội, báo điện tử, blog, diễn đàn… với nhiều mục đích khác nhau. Trong khi đó, mục đích của phản biện xã hội là hướng tới xây dựng, hoàn thiện và thúc đẩy xã hội phát triển. Cho nên trong bối cảnh hiện nay, quản trị bình luận trên báo chí đang là một vấn đề “nóng” của truyền thông đương đại Việt Nam. Để đánh giá được tính hiệu quả của phản biện xã hội trên báo điện tử cần đặt nó trong mối quan hệ giữa văn hóa và báo chí, đó là đánh giá trên cơ sở nền tảng từ văn hóa phản biện xã hội trên báo điện tử. Cùng với đó, trên cơ sở chỉ ra các vấn đề trong việc quản trị bình luận về vấn đề môi trường, luận văn tìm hiểu, phân tích những bình luận về vấn đề ô nhiễm môi trường.

Luận văn đã phân tích vấn đề Quản trị bình luận của độc giả về vấn đề môi trường của ba trang Dân Trí; VnExpress; Vietnamnet, từ đó có thể rút ra một số bài học như sau:

Một là, quản trị trên báo điện tử đã tạo lập ra được các diễn đàn trực tuyến, phản ánh và hình thành được dư luận xã hội, đồng thời cung cấp được những chỉ dẫn quan trọng để các cơ quan quản lý, chức năng có thẩm quyền đưa ra những quyết sách đúng đắn trong đời sống chính trị xã hội.

Hai là, hiệu quả đặt được sau các loạt bài này không chỉ là đồng tình hay phản đối các dư luận không tích cực của xã hội về ô nhiễm môi trường hay các quyết định được ban hành của cơ quan quản lý, nó đã chứng minh trong xã hội Việt Nam hiên đại, vai trò và sự tồn tại của phản biện xã hội là điều hết sức cần thiết, là cơ sở để tạo lập một xã hội có tính dân chủ cao.

Ba là, những quy định, quyết sách, dự luật, chủ trương của nhà nước được hoàn toàn công khai trước toàn xã hội, ai cũng có thể tham gia công khai phản biện trực tiếp.

Bốn là, phản biện xã hội trên báo điện tử là một quá trình truyền thông trong đó cả chủ thể và khách thể đều phải cùng có thiện chí khi phản biện thì quá trình này mới có thể diễn ra hiệu quả.

Luận văn cũng rút ra những kinh nghiệm quản trị bình luận trên báo điện tử nói chung và ô nhiễm môi trường từ góc độ tích cực, đi đến đề xuất những ý kiến về vấn quản trị trên báo điện tử được tiến hành như thế nào để đạt hiệu quả và tạo dư luận xã hội nhằm thúc đấy sự phát triển của xã hội nói chung và làm cho môi trường ngày càng được sự quan tâm hơn./.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Luận văn đã đề xuất những ý kiến về vấn đề quản trị báo điện tử như thế nào để đạt ứng dụng cao cũng như việc giúp cho những người làm công tác quản trị bình luận sao cho hiệu quả, gây hiệu ứng tích cực hơn với công chúng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu tính tương tác của độc giả với báo điện tử.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Chưa có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name :     BUI TIEN CUONG                             2. Sex: Male

3. Date of birth: the 22th of July , 1992

4. Place of birth: Halong city, Quangninh province

5. Admission decision number:   3638.    Dated: the 31st of December, 2005 by the principal of University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic process: renewal of thesis defends from the 31st of December, 2017 to the 31st of December 2018

7. Official thesis title: Managing the reader's comments on the issue of the environment

8. Major:   Journalism                                                9. Code: 60320101

10. Supervisors: Associate Professor Ph.D. Nguyen Thanh Loi, the chief editor of “Nguoi lam bao” magazine.

11. Summary of the findings of the thesis:

The essay has outlined the fundamental theoretical issues of electronic newspapers and their unique advantages, the environment of readers and readers' comments on online newspapers, the environmental issues of Vietnam and the guidelines and policies of the Party and the government on environmental issues. It also addresses the impact of environmental pollution on society and the need for action by the authorities as well as the press.

It is characterized as one of media types, electronic newspapers will be one of the effective methods of social criticism. There are some typical features as Multimedia (can provide simultaneous information in text, still images, animations, sounds, charts, tables, etc.), high interactivity (easy for the publicity to post their comments below each articles), large information store (words are not limited to archives, easy to find), non-periodical information (updated 24/24, not limited by geographical distance). etc.

However, modern online media has many different forms such as social networking, online newspapers, blogs, forums.etc. for various purposes. Meanwhile, the purpose of social criticism is to build, to perfect and to promote social development, then, in the recent context, the management of the press commentary is a hot issue of modern media in Vietnam. To assess the effectiveness of social commentary on online newspapers, it is necessary to place it in the relation between culture and the press, which is based on social criticism culture in electronic newspapers. Along with that, on the basis of pointing out problems in managing the comment on environmental issues, the thesis explores and analyzes the comments on the problem of environmental pollution.

The thesis analyzes the issue of Managing the reader's comment on the environmental issues of the three pages of Dan Tri; VnExpress; Vietnamnet, from which it is possible to draw some lessons as follows:

Firstly, the management of online newspapers has created online forums, reflected and shaped the public norm and provided important guidelines for management agencies to make correct decisions in social and political life.

Secondly, the effect placed on these article series is not just for or against negative public opinion on environmental pollution or regulatory decisions issued. In the modern society of Vietnam, the role and existence of social justice is essential, which is the basis for creating a highly democratic society.

Thirdly, the regulations, decisions, laws, policies of the state are fully public and anyone can participate directly public review.

Fourthly, social feedback on online newspapers is a communication process in which both the subject and the object must be willing to be criticized so that the process can be effective.

The thesis also draws on the management of online newspaper commentary and environmental pollution from a positive point of view, and suggests how management ideas in online newspapers are conducted. to achieve efficiency and create common norm to promote the development of society in general and make the environment issue more and more attention.

12. Practical applicability, if any:

The thesis proposes ideas on how to manage e-newspapers to achieve good effects as well as to help the commentators to work effectively, positively effect with general public.

13. Further research directions, if any: Studying the interaction of readers with electronic newspapers.

14. Thesis-related publications: No

 (List them in chronological order)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây