TTLV: “Tổ chức hoạt động lễ tân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”

Thứ năm - 01/06/2023 21:35
1. Họ và tên học viên: Trần Thùy Linh    2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  12/06/1994
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Quyết định công nhận học viên số: 1638/QĐ-XHNV ngày 04/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: “Tổ chức hoạt động lễ tân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                           Mã số đề tài: 8340406.01
9. Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thanh Tùng
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. Lý luận chung về lễ tân và tổ chức hoạt động lễ tân văn phòng
Trong Chương 1, tác giả đã trình bày các khái niệm cở bản liên quan đến lễ tân, lễ tân văn phòng và tổ chức công tác lễ tân, đồng thời phân tích các nội dung, nhiệm vụ và ý nghĩa, vai trò của công tác lễ tân; chức trách của bộ phận lễ tân trong các cơ quan, tổ chức.
Chương 2. Thực trạng tổ chức hoạt động lễ tân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Trong Chương 2, tác giả đã trình bày khảo sát, đánh giá việc tổ chức, thực hiện công tác lễ tân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, gồm các vấn đề cơ bản như: tổ chức bộ phận có chức năng thăm mưu, giúp việc cho lãnh đạo về công tác lễ tân; tuyển dụng, bố trí, phân công công việc cho nhân viên lễ tân chuyên trách; quy định và thực hiện các nghi lễ về đón, tiếp khách; các nghi thức lễ tân trong cuộc họp, sự kiện, các nghi thức về lễ tân nội bộ như tạo dựng hình ảnh cơ quan; thực hiển, tổ chức và phục vụ hội họp, hội nghị, hội thảo và công tác đón tiếp, đãi khách. Kết quả khảo sát sẽ được thông qua việc quan sát, và khảo sát bằng bảng hỏi xin ý kiến của một số đối tượng liên quan cũng như đang kiêm nhiệm công tác lễ tân như phòng Hành chính Tham mưu trực thuộc Văn phòng Bệnh viện 108.
Chương 3. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động lễ tân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Trong Chương 3 tác giả đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức công tác lễ tân tại bệnh viện TWQĐ 108 bao gồm: xác định rõ trách nhiệm của Phòng Tham mưu tổng hợp trong việc tham mưu, tổ chức công tác lễ tân của Bệnh viện. Bố trí và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên lễ tân chuyên trách; ban hành các quy định về công tác lễ tân; chỉnh sửa, bổ sung một số quy định về lễ tân không còn phù hợp.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích và là cơ sở để các cơ quan / tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng các biện pháp về tổ chức hoạt động lễ tân giúp nâng cao chất lượng chuẩn hóa hoạt động lễ tân cho cơ quan, tổ chức.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
- Nghiên cứu áp dụng các phương pháp và công cụ quản trị hiện đại trong quản trị hoạt động lễ tân
- Vai trò của hoạt động lễ tân trong việc vận dụng các phương pháp tổ chức hoạt động hiện đại ứng dụng vào thực tiễn
 
SUMMARY OF MASTER THESIS

1. Student's full name: TRAN THUY LINH              2.Gender: Female
3. Date of birth: June 12th, 1994
4. Birthplace: Thai Nguyen province
5. Student recognition decision number: 1638/QD-XHNV dated August 04th, 2021 by the Director of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University, Vietnam.
6. Changes in the training process: Non
7. Thesis title: Organizing reception activities at 108 Military Central hospital.
8. Major: Office Administration                          Subject code: 8340406.01
9. Advisor: Tran Thanh Tung Ph.D.
10. Summary the results of the thesis
Chapter 1. General theory about reception and organization of office reception activities
In Chapter 1, the author presented basic concepts related to reception, office reception and organization of reception work, and analyzed the contents, duties and meaning, role of the receptionist; responsibilities of the reception department in agencies and organizations.
Chapter 2. Actual situation of organizing reception activities at 108 Military Central Hospital.
In Chapter 2, the author presented a survey and assessment of the organization and implementation of the reception work at 108 Military Central Hospital, including basic issues such as: organizing the department with the function of visiting consultations, assisting leaders in front desk work; recruiting, arranging and assigning jobs to full-time receptionists; stipulating and performing rituals on welcoming and receiving guests; the reception rituals in meetings, events, internal reception rituals such as building the image of the agency; Performing, organizing and serving meetings, conferences, seminars and welcoming and entertaining guests. The survey results will be through observation, and a survey using a questionnaire to ask for opinions of a number of stakeholders as well as concurrently working as a receptionist such as the Administration and Advisory Department under the Office of Hospital 108.
Chapter 3. Some solutions to improve the efficiency of reception activities at 108 Military Central Hospital.
In Chapter 3, the author assesses the current situation, the thesis proposes a number of solutions to contribute to improving the efficiency of the reception organization at 108 Central Military Hospital, including: clearly defining the responsibilities of the General Advisory Department in advising and organizing the hospital's reception. Arrange and provide professional training for full-time receptionists; promulgate regulations on reception work; edit and supplement some regulations on reception that are no longer appropriate.
11. Applicability in practice
The research results of the thesis are useful references and the basis for agencies/organizations and enterprises to apply measures on organizing reception activities to help improve the quality of standardization activities. Receptionist for agencies and organizations.
 12. Further research directions
- Research and apply modern management methods and tools in the management of reception activities.
- The role of reception activities in applying modern methods of organizing activities into practice.

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây