TTLV: Hội nhập vào điện ảnh hiện thực xã hội chủ nghĩa sau 1975 – trường hợp đạo diễn Lê Hoàng Hoa

Thứ ba - 09/05/2023 05:57
1. Họ và tên học viên: TRẦN HỒNG PHÚC     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 28/04/1991
4. Nơi sinh: Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gia học tập theo Quyết định số 3542/ QĐ-XHNV ngày 28 tháng 11 năm 2022
7. Tên đề tài luận văn: Hội nhập vào điện ảnh hiện thực xã hội chủ nghĩa sau 1975 – trường hợp đạo diễn Lê Hoàng Hoa
8. Chuyên ngành: Lí luận, lịch sử điện ảnh, truyền hình ; Mã số: 8210232.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Phạm Xuân Thạch – Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội,
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Qua nghiên cứu đề tài : Xu hướng hội nhập vào điện ảnh hiện thực xã hội chủ nghĩa sau 1975 và trường hợp đạo diễn Lê Hoàng Hoa, luận văn đã đạt được những kết quả như sau:
- Ta thấy được sự vận động trong tư tưởng làm phim của ông : dần mang tính hiện thực nhiều hơn, hướng tới ca ngợi Đảng và công cuộc Cách mạng, ca ngợi quần chúng nhân dân, xây dựng hình tượng những con người vĩ đại, mang đâmh cảm hứng sử thi và thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
-  Luận văn cho thấy về mặt nội dung, với bộ phim “Ván bài lật ngửa”, đạo diễn đã dùng hiện thực làm điểm mạnh. Ông khai thác yếu tố hiện thực lịch sử để kết nối với người xem. Đặc biệt bộ phim “Ván bài lật ngửa” còn mô phỏng lại nhiều nhân vật và sự kiện lịch sử - xã hội đương thời, đề cao Đảng, đề cai con đường Cách mạng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đây là những biểu hiện cơ bản nhât cho sự hội nhập điện ảnh hiện thực xã hội chủ nghĩa .
- Từ luận văn ta có thể thấy được cách xây dựng phim “Ván bài lật ngửa” của đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã thay đổi nhiều so với các bộ phim trước đố, chẳng hạn như so với phim Con ma nhà họ Hứa, đó là về mặt nghệ thuật làm phim.
- Luận văn hướng đến việc tìm hiểu, phân tích tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Lê Hoàng Hoa trước và sau năm 1975 chỉ ra được sự thay đổi về phương thức xây dựng câu chuyện phim và phương thức xây dựng động lực phát triển của câu chuyện phim.
- Từ luận văn ta có thể thấy sau 1975 tư duy làm phim của đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã thay đổi như sau: hướng dần về tính tập thể, hướng dần về tính hiện thực lịch sử, tính dân tộc xã hội chủ nghĩa,…, phản ánh vấn đề với sự phức tạp chồng chéo và rộng lớn như chính bản chất của cuộc sống .
- Ta có thể thấy sự thay đổi này là cần thiết, tất yếu và mang lại nhiều giá trị không thể phủ nhận cho điện ảnh nước nhà.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
- Làm tài liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên.
- Tài liệu cho những ai quan tâm đến vấn đề hội nhập điện ảnh sau 1975
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

  
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : TRAN HONG PHUC                         2. Sex: Male
3. Date of birth: 28/04/1991                                       4. Place of  birth: Ca Mau City
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ -XHNV on  Dated 24/12/2020  by President of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: Extend the study time under Decision No. 3542 / QD-XHNV dated  November 28, 2022
7. Official thesis title: Integration to socialist realism cinematography after 1975 (the case of director Le Hoang Hoa )
8. Major: Theoretician, Movie history, TV                         9. Code: 8210232.01
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Pham Xuan Thach, Faculty of Literature, Hanoi
University of Social Sciences and Humanities
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis:
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
 Through research on the topic: The trend of integration into socialist realist cinema after 1975 and the case of dỉrector Le Hoang Hoa , the thesis achieved the following results:
- We can see the movement in his filmmaking ideology: gradually becoming more realistic, towards praising the masses and building the image of great people, bringing epic inspiration and expressing belief in the bright future of the nation.
- The thesis shows that in terms of content, with the movie “Ván bài lật ngửa” the director used reality as a strenth.  He exploits historical realism to connect with viewers. Especially the film “Van bai lat ngua” allso simulates many contemporary socio – historical characters and events – contemporary society, upholding the Party, advocating the revolutionary path and socialist ideals. The most fundamental expression for the integration of socialist realist cinema .
- From the thesis, we can see that the way to build the film “ Van Bai Lat Ngua” by director Le Hoang Hoa  has changed a lot compared to previous films, such as the movie “Con Ma Nha Ho Hua” it about the art of filmmaking.
- The thesis aims to learn and analyze the cinematographic works of direction Le Hoang Hoa  before and after 1975 show the change in the method of constructing the film story and the method of building the development motivation of the film’s story.
- From the thesis, we can see that after 1975, director Le Hoang Hoa’s thinking in filmmaking changed as follows : gradually towards collectivism, gradually towards historical realism, social ethnicity, socialist,…,reflects the proplem with overlapping complexity and breadth as the original quality of life.
- We can see that change is necessary, inevitable and brings many undeniable values for domestic cinema.
12. Practical applicability, if any:
- Make reference materials for student.
- Reference material for anyone interested in the issue of film integration after 1975
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications: ..............................................................................................
 (List them in chronological order)

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây