TTLA: Sự tham gia thảo luận của công chúng trên báo điện tử và mạng xã hội ở Việt Nam

Thứ năm - 27/04/2023 23:41
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Anh       2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 02 - 02 - 1989                                          4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo
- Thứ nhất, Quyết định về việc thay đổi đề tài luận án của nghiên cứu sinh số 3740/QĐ-XHNV ngày 09/11/2016 từ “Báo điện tử với vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay” thành “Sự tham gia thảo luận của công chúng trên báo điện tử và mạng xã hội ở Việt Nam”.
- Thứ hai, Quyết định trả nghiên cứu sinh về địa phương/ cơ quan công tác từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2022 theo văn bản số 961/QĐ-XHNV ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
7. Tên đề tài luận án: “Sự tham gia thảo luận của công chúng trên báo điện tử và mạng xã hội ở Việt Nam”
8. Chuyên ngành: Báo chí học                                         .    9. Mã số: 62 32 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
- Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các khái niệm cơ bản và cơ sở lý luận về sự tham gia thảo luận của công chúng trên báo điện tử và mạng xã hội như chỉ ra 8 tiêu chí đánh giá chất lượng tham gia thảo luận của công chúng, mô hình hóa sự tham gia thảo luận của công chúng.
- Thứ hai, luận án khảo sát, phân tích thực trạng tham gia thảo luận của công chúng thông qua phân tích nội dung các nghiên cứu trường hợp và điều tra xã hội học với công chúng. Trên cơ sở đó, luận án đã nhìn nhận vai trò tham gia của công chúng như những tác nhân có quan điểm, đóng góp riêng trong mạng lưới báo chí truyền thông. Kết quả khảo sát xã hội học cho thấy mức độ tham gia, cách thức, nội dung tham gia, mục đích tham gia, mức độ hài lòng và nhu cầu, mong muốn tham gia thảo luận của công chúng trên BĐT và MXH; từ đó phân tích những thành công, hạn chế và nguyên nhân.
- Thứ ba, luận án nghiên cứu và phân tích quy luật, vấn đề tồn tại ảnh hưởng tới sự tham gia thảo luận của công chúng trên báo điện tử và mạng xã hội.
- Thứ tư, trên cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu, luận án đề xuất các nhóm giải pháp về bổ sung, hoàn thiện chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, giải pháp quản trị báo chí truyền thông của tòa soạn BĐT, quản trị viên MXH và giáo dục văn hoá tham gia của nhà trường trong hệ thống giáo dục đào tạo và cơ quan tổ chức nhằm tạo điều kiện đảm bảo sự tham gia của công chúng và nâng cao hiệu quả cần thiết trong xây dựng và phát triển chiến lược tương tác công chúng của các cơ quan báo chí truyền thông ở Việt Nam trong bối cảnh số và văn hoá phát triển hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
- Luận án góp thêm một góc nhìn mới, phong phú thêm hệ thống lý thuyết nghiên cứu và thực tiễn chuyên sâu về vấn đề sự tham gia thảo luận của công chúng trên BĐT và MXH ở Việt Nam.
- Luận án có thể được dùng làm tài liệu cho việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy các học phần về công chúng báo chí truyền thông, dư luận xã hội, quản trị báo chí truyền thông…
- Những đề xuất của luận án có ý nghĩa đối với cơ quan quản lý báo chí truyền thông, các ban biên tập báo điện tử, các chuyên gia về mạng xã hội vận dụng vào thực tiễn xây dựng chiến lược tương tác công chúng hiệu quả, cũng như hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng tham gia thảo luận của công chúng nhằm khẳng định và nâng cao vị thế, tăng doanh thu, phát triển kinh tế và tăng lợi thế cạnh tranh, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng, phù hợp với xu hướng phát triển của BCTT trong bối cảnh truyền thông số và văn hóa phát triển hiện nay.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu về công chúng BCTT dựa trên nhìn nhận vai trò và đóng góp, ý nghĩa của họ đối với việc xây dựng và phát triển chiến lược tương tác công chúng hiệu quả của các cơ quan BCTT ở Việt Nam; đồng thời hướng tới việc nâng cao hiệu quả phương tiện truyền thông để thực hiện vai trò là diễn đàn vì lợi ích, quyền lợi, trách nhiệm của công chúng xã hội.
 14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án  
  1. Nguyen Thi Thanh Huyen, Nguyen Hoang Anh (2019), “Activist PR in Vietnam: Public Participation via Facebook to save 6,700 trees”, Protest Public Relation: Communicationg disent and activism Chapter 11, pp.205-221.
  2. Nguyễn Hoàng Anh (2019), “Sự tham gia của công chúng trong truyền thông xã hội”, Tạp chí Người Làm Báo (428), tr.55-57.
  3. Nguyễn Hoàng Anh (2020), “Về mô hình công chúng tham gia: Từ không gian mạng đến tác động chính sách”, Báo chí truyền thông - Những vấn đề trọng yếu (2), tr.211-224.
  4. Nguyen Hoang Anh, Nguyen Thị Thanh Huyen (2021), “Applying network theories to studying environmental policy discussions on online newspapers and social networks: A case of the project to renovate and replace 6,700 trees in Hanoi, Vietnam”, The International conference on Contemporary Issues in Substainable Development (CISD2021), Part1 pp.187-201.
  5. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hoàng Anh (2022), “Thảo luận của công chúng trên báo điện tử và mạng xã hội: Tiếp cận từ lý thuyết Tác nhân –Mạng lưới”, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông (1), tr.213-216.
  6. Nguyen Hoang Anh, Nguyen Thi Thanh Huyen (2022), “Online Discussions on Traffic Safety Policy: Approached by the Multi-Step Flow Theory and ActorNetwork Theory”, International Conference on Social Economic and EnvironmentalIssues in Development (ICSEED 15th), pp.1917-1932.
  7. Nguyen Hoang Anh, Nguyen Thi Thanh Huyen (2023), “The roles and influence of key opinion leaders (KOL) in the discussion about traffic safety on online newspapers and social media”, The first International Conference on The issues of Social Sciences and Humanities, pp.121-136.
 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
 
  1. Full name: NGUYEN HOANG ANH                       2. Sex:  Female
  3. Date of birth: 02 - 02 - 1989                            .         4. Place of birth: Bac Ninh
  5. Admission decision process: Admission decision number: 3684/2015/QĐ-XHNV dated December 31, 2015 of the Rector of VNU University of Social Sciences and Humanities.
  6. Changes in academic process
- Firstly: Decision No. 3740/QD-XHNV dated November 9, 2016 on the modification of PhD dissertation topic from “Online newspapers and climate change in Vietnam today” to “Public participation in discussions on online newspapers and social media in Vietnam”.
- Secondly: Decision to return the PhD candidate to the locality/workplace from January 1, 2021 to December 31, 2022 according to Document No. 961/QD-XHNV dated May 10, 2021 by the VNU University of Social Sciences and Humanities.
7. Offical thesis title: Public participation in discussions on online newspapers and social media in Viet Nam
8. Major: Journalism.                                           9. Code: 62 32 01 01
10. Supervisor:        Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Thanh Huyen
11. Summary of new findings in the thesis:
First, the dissertation has systematized the basic concepts and theoretical foundations of public participation in discussions on online newspapers and social media, including eight criteria for evaluating the quality of public participation in discussions and modeling of public participation in discussions.
Second, the dissertation examined and analyzed the current state of public participation in discussions through content analysis of case studies and sociological investigation of the public. On that basis, the dissertation has recognized the role of the public in participation in discussions as actors with their own views and contributions to the media network. The results of the sociological investigation show the level of participation, method, content, purpose of participation, level of satisfaction, and the needs and wish to participate in discussions on online newspapers and social media. Based on these, the success, limitations, and causes have been analyzed.
Third, the dissertation researched and analyzed the principles and issues that have impacts on the public participation in discussions on online newspapers and social media.
Fourth, based on the theoretical foundations and practical research, the dissertation proposes sets of solutions for improving and refining the State’s undertakings and legal policies, and solutions for media management by the online newspaper editorial board and social media administrators, and solutions for education of the participation culture at schools in the education and training system and at organizations in order to facilitate public participation and improve the effectiveness required for building and develop strategies for public interaction by media agencies in Vietnam in the current digital context with development culture.

12. Prospect for practical application           
The dissertation contributes a new perspective that has enriched the system of in-depth research theory and practice on the issue of public participation in discussion on online newspapers and social media in Vietnam.
The dissertation can be used as references for studying, researching, and teaching modules on the public of journalism and communication, social public opinion, media management, and others.
The dissertation’s recommendations have implications for media management agencies, online newspaper editorial boards, and experts on social media in practical application in building effective public interaction strategies, as well as reducing the impact on the quality of public participation in discussions in order to affirm and enhance their position, increase revenue, develop the economy, and increase competitive advantages, better serving the needs of the public, in line with the development of journalism and communication in the context of digital media and current development culture.
13. Further research directions
Research on the public of journalism and communication based on the recognition of its roles, contributions, and effects on the development of effective public interaction strategies by journalism and communication agencies in Vietnam, also aiming to improving the effectiveness of the media in performing its role as a forum for the interests, benefits, and responsibilities of the public.
14. Thesis - related publications
1. Nguyen Thi Thanh Huyen, Nguyen Hoang Anh (2019), “Activist PR in Vietnam: Public Participation via Facebook to save 6,700 trees”, Protest Public Relation: Communicationg disent and activism Chapter 11, pp.205-221.
2. Nguyen Hoang Anh (2019), “Public participation in social media”, Nguoi Lam Bao Journal (428), pp. 55-57.
3. Nguyen Hoang Anh (2020), “On the model of public participation: From cyberspace to policy impact”, In Journalism & Communication - Critical issues (2), pp. 211-224.
4. Nguyen Hoang Anh, Nguyen Thị Thanh Huyen (2021), “Applying network theories to studying environmental policy discussions on online newspapers and social networks: A case of the project to renovate and replace 6,700 trees in Hanoi, Vietnam”, The International conference on Contemporary Issues in Substainable Development (CISD2021), Part1 pp.187-201.
5. Nguyen Thi Thanh Huyen & Nguyen Hoang Anh (2022), “Public discussion on online newspapers and social media: Approached by the Actor-Network theory”, Journal of Political Theory and Communication (1), pp. 213-216.
6. Nguyen Hoang Anh, Nguyen Thi Thanh Huyen (2022), “Online Discussions on Traffic Safety Policy: Approached by the Multi-Step Flow Theory and ActorNetwork Theory”, International Conference on Social Economic and EnvironmentalIssues in Development (ICSEED 15th), pp.1917-1932.
7. Nguyen Hoang Anh, Nguyen Thi Thanh Huyen (2023), “The roles and influence of key opinion leaders (KOL) in the discussion about traffic safety on online newspapers and social media”, The first International Conference on The issues of Social Sciences and Humanities, pp.121-136.

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây