TTLV: Quan điểm Hồ Chí Minh về pháp quyền

Thứ năm - 04/05/2023 23:54
 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Mạnh Hùng
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 08/6/1989
 4. Nơi sinh: Hà Nội
 5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QĐ-XHNV, ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Có. Theo Quyết định số: 2453/QĐ-XHNV ngày 19/11/2021, 1236/QĐ-XHNV ngày 19/05/2022, 2960/QĐ-XHNV ngày 11/10/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 7. Tên đề tài luận văn: “Quan điểm Hồ Chí Minh về pháp quyền”
 8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học. Mã số: 8310204.01
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Duy Quỳnh (trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)
 10.  Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Nghiên cứu quan điểm Hồ Chí Minh về pháp quyền là nghiên cứu liên ngành, thu hút nhiều nhà chính trị học, luật học, triết học và sử học quan tâm nghiên cứu. Trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế thị trường, thách thức của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; trình độ dân trí ngày càng được nâng cao. Hơn lúc nào hết, Đảng và nhà nước cần phải đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong luận văn này, tác giả đã khái quát những nội dung quan điểm của Hồ Chí Minh về pháp quyền. Góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về tư tưởng pháp quyền nói chung và tư trưởng Hồ Chí Minh về pháp quyền nói riêng. Từ đó đề xuất một số giải pháp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm của Hồ Chí Minh về pháp quyền.
 1.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, cải cách tư pháp, cải cách hành chính có bước đột phá trên một số lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, bất cập trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay như: Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân chưa thật sự nghiêm túc; quyền con người, quyền công dân có mặt chưa được phát huy đầy đủ. Do đó, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách tham khảo, đề ra phương hướng, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
 1. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
 2.  Các bài viết đã đăng báo, tạp chí liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
 1. Student’s name: Nguyen Manh Hung
 2. Sex: Male
 3. Date of birth: 08/6/1989
 4. Place of birth: Ha Noi
 5. Decision on recognition of student: No.  4420/2019/QĐ-XHNV dated 26/11/2019 by Principal of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.
 6. Changes during the training process: No. 2453/QĐ-XHNV dated 19/11/2021,  No.1236/QĐ-XHNV dated 19/05/2022,  No.2960/QĐ-XHNV dated 11/10/2022 by Principal of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.
 7. Name of thesis: “Ho Chi Minh's Thought on the Rule of Law”
 8. Specialized: Ho Chi Minh Studies. Code 8310204.01
 9.  Scientific instructor: Ph.D. Nguyen Duy Quynh (University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi).
 10.  Summary of the results of the thesis:
Studying Ho Chi Minh’s views on the rule of law is interdisciplinary, attracting many interested political scientists, jurists, philosophers, and historians. In the context of the development of the market economy, the challenges of globalization and international integration; The intellectual level is increasing day by day. More than ever, our Party and State need to step up the building and perfect the socialist rule of law State. In this thesis, the author has summarized the contents of Ho Chi Minh's views on the rule of law. Contributing to clarifying a number of theoretical issues about the rule of law in general and President Ho Chi Minh on the rule of law in particular. From there, some solutions are proposed to build and perfect the socialist rule of law state in Vietnam today according to Ho Chi Minh's point of view on the rule of law.
 1. Applicability in practice:
The construction of a socialist rule of law state in Vietnam has achieved remarkable achievements, judicial reform and administrative reform have made breakthroughs in many fields. However, there are still limitations and inadequacies in the construction of a socialist rule of law State in Vietnam today such as the sense of law observance of a large number of party members, officials, and employees officials and people are not really serious; Human rights and citizens' rights to be present have not been fully promoted. Therefore, the research results of the topic will contribute to helping researchers and policymakers to consult; and set out directions and strategies for building and perfecting the socialist rule of law State in Vietnam.
 1. Follow-up studies: (if any)
 2.  Articles published in newspapers and magazines related to the thesis:
 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây